VÄLKOMMEN TILL HAKAN DREDGING COMPANY AB

Vi är ett väletablerat och erfaret muddring & entreprenadsföretag som utför arbeten över hela Nordens kuster. Hakan Dredging Company AB är experter på muddring, rivning och byggnation i och vid vatten. Att göra arbeten på sjön ställer speciella krav inom både miljö och kvalitet.

Muddring

Vi utför all typ av muddring som: nymuddring för att öka djupen i farleder och hamnar, underhållsmuddring och miljömuddring.

Rivning under vatten

Företaget har en lång branscherfarenhet inom gräventreprenad. Genom sina specialtillverkade maskiner är bl.a. betongrivning under vatten något vi kan göra under alla miljö och säkerhets krav som ställs.

Förbredning under vatten

Hakan Dredging Company AB
utför allt inom byggande av erosionsskydd, förberedande arbeten inför spontning och pålning med mera.

Muddringsarbeten över hela Norden

Vi är ett väletablerat och erfaret muddring & entreprenadföretag med hemmabas i Gävle. Hakan Dredging Company AB är experter på muddring, rivning och byggnation i och vid vatten. Att göra arbeten på sjön ställer speciella krav inom både miljö och kvalitet.

Miljö och Kvalitet checklistor numrerade enligt SS-EN ISO 9001 riktlinjer.
Bolaget innehar erforderliga entreprenad- och ansvarsförsäkringar, hos oss lämnas inget åt slumpen.